T̼r̼.̼ú̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼đ̼.̼ò̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼.̼ụ̼c̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼â̼.̼n̼ ̼á̼.̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼

Read More

Bà̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼T̼r̼â̼m̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

Read More

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼.̼ộ̼i̼ ̼’̼’̼H̼ấp ̼D̼iêm’̼’̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼.̼c̼ ̼x̼.̼á̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼X̼i̼n̼h̼

Read More

M̼ộ̼t̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼b̼a̼

Read More