D̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼2̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼

Read More

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼6̼/̼1̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼”̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼”̼.̼ ̼B̼a̼o̼ ̼c̼h̼e̼,̼t̼i̼ế̼p̼

Read More